IRPC VISTEC วิทยาศาสตร์

นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวทิยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี รวมถึงกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ…

Home / PR NEWS / นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวทิยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี รวมถึงกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวทิยาศาสตร์ดีเด่น กล่าวว่า การพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยนักวิจัยเพื่อคิดค้นองค์ความรู้ สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมเปลี่ยนจากประเทศผู้ซื้อเทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ในปีนี้สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชญ พัฒนสัตยวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลงานวิจัย “วัสดุไฮบริดเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่” โดยเป็นการพัฒนาสารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุใหม่สำหรับการใช้งานในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวัสดุที่มีโครงสร้างเป็นเคือข่ายเกิดจากการต่อกันของอะตอมโลหะและโมเลกุลสารอินทรีย์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนส่วนประกอบและโครงสร้างได้อย่างหลากหลายเพื่อทำการควบคุมหรือเพิ่มคุณสมบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์ การตอบสนองต่อแสง หรือการทำปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย เช่น สร้างเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดฟิล์มบางสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นส่วนประกอบในโซลาร์เซลล์หรือไดโอดเปล่งแสง ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือไฟฟ้า หรือใช้เป็นเซ็นเซอร์ งานวิจัยดังกล่าวเน้นการบูรณาการแบบสหวิทยาการทั้งศึกษาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ใช้ความรู้ด้านเคมี ฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้

X