NBTC กสทช การสื่อสาร เลย

สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอร์เรเตอร์ทุกค่าย ดูแลคุณภาพสัญญาณและเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จ.เลย

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด ให้ดูแลโครงข่ายสื่อสาร…

Home / PR NEWS / สำนักงาน กสทช. กำชับโอเปอร์เรเตอร์ทุกค่าย ดูแลคุณภาพสัญญาณและเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จ.เลย

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประสานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมด ให้ดูแลโครงข่ายสื่อสาร และตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะการดูแลป้องกันสถานีฐาน ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้องด้วย และได้กำชับให้ผู้ประกอบการทุกราย รายงานความคืบหน้าต่อสำนักงาน กสทช. เป็นระยะ

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ตระหนักว่าการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในภาวะภัยพิบัติเช่นนี้ สำนักงานฯ พร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

X