การรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยรถไฟทางคู่บนเส้นทางรถไฟเดิม

ลดระยะเวลาการเดินทาง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยรถไฟทางคู่บนเส้นทางรถไฟเดิม ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเส้นทางให้บริการ 4,044 กิโลเมตร โดยเป็นรถไฟทางเดี่ยว 3,687 กิโลเมตร ทางคู่ 250 กิโลเมตร…

Home / PR NEWS / การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ด้วยรถไฟทางคู่บนเส้นทางรถไฟเดิม

ลดระยะเวลาการเดินทาง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยรถไฟทางคู่บนเส้นทางรถไฟเดิม

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีเส้นทางให้บริการ 4,044 กิโลเมตร โดยเป็นรถไฟทางเดี่ยว 3,687 กิโลเมตร ทางคู่ 250 กิโลเมตร และทางสาม 107 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัด และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโลจิสติกส์ไทย รัฐบาลจึงมีนโนบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า โดยปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยวให้เป็น ทางคู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ลดระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการเดินทางของประชาชน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางไกล จากทางเดี่ยวเป็นทางคู่ เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ นับเป็นการขับเคลื่อนประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยจะมีการดำเนินนโครงการรถไฟทางคู่ตามลำดับความสำคัญของแนวเส้นทาง โดยพิจารณาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แล้วจึงต่อขยายโครงข่าย รถไฟทางคู่จนครบตามแผนงานที่กำหนดไว้

อนาคตโครงข่ายรถไฟทางไกลของไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้วางแผนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ และทางรถไฟสายใหม่ โดยรถไฟทางคู่เพิ่มเป็น 3,154 กิโลเมตร เพิ่มทางรถไฟสายใหม่อีก 12 เส้นทาง มีรถไฟให้บริการเพิ่มอีก 2,419 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 6,463 กิโลเมตร เพิ่มจังหวัดที่รถไฟพาดผ่านเป็น 61 จังหวัด

โดยสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดังนี้

สามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทาง  www.railway.co.th หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง