#CleanEnergyForLife #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก #สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 1 : ประเทศไทยกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน แตกต่างกับพลังงานหมุนเวียนอย่างไร? แล้วประเทศไทยนำพลังงานเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าด้วยหรือไม่ มาค้นหาคำตอบไปด้วยกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”  ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อม…

Home / PR NEWS / การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 1 : ประเทศไทยกับการใช้พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน แตกต่างกับพลังงานหมุนเวียนอย่างไร? แล้วประเทศไทยนำพลังงานเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าด้วยหรือไม่ มาค้นหาคำตอบไปด้วยกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” 

ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันที่ Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก และ Twitter/Instagram: @electricman_3d  

#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก #กกพ #สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #CleanEnergyForLife #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน