กฎหมายค้ามนุษย์ สนช.

สนช. ประชุมพิเศษถก ‘กฎหมายค้ามนุษย์’

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดประชุมเป็นพิเศษ เพื่อพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2562

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษ ในเวลา 10.00 น. วันนี้ 23 เมษายน 2562 ซึ่งใช้สถานที่ประชุมที่สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ พิจารณาลงมติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ที่คณะคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

กฎหมายค้ามนุษย์
‘กฎหมายค้ามนุษย์’

โดยจะมีรับทราบรายงานจำนวน 26 ฉบับ และเรื่องที่เสนอใหม่ต่อที่ประชุม เช่น รายงานประจำปี 2561 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ( ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรา 40 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 และรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2560 ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

โดยหลังการประชุมเป็นพิเศษเพื่อรับทราบรายงานจำนวน 26 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ซึ่งได้พิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ที่คณะคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า พระราชกำหนดนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเป็นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อประโยชน์ในการักษาความมั่นคงของประเทศ และครอบคลุมฐานความผิดเกี่ยวแรงงานหรือบริการ รวมถึงให้การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สอดคล้องกับหลักมนุษยชน ทำให้สามารถดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดได้อย่างเป็นธรรม สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยา และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงทำให้ไทยได้รับภาพลักษณ์ที่ดีในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

ขณะที่สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ อภิปรายสนับสนุนให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่รัฐบาลเสนอ เพราะเห็นว่าจะทำให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในแรงงานและบริการได้รับการแก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยได้

WRITER

RELATED