Thailand pavilion World Expo 2020 ข่าวสดวันนี้

Thailand pavilion ที่ไทยได้ร่วมนิทรรศการระดับโลกในงาน World Expo 2020

ประเด็นน่าสนใจ

 • งาน World Expo 2020  งานมหกรรมครั้งใหญ่ ที่มีประเทศต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงความรู้ เทคโนโลยี ร้านอาหาร และการแสดงสดมากมาย
 • ไทยได้ร่วมงาน ‘นิทรรศการโลก’ ภายใต้ชื่อ THAILAND PAVILION โดยจะนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในการขับเคลื่อนประเทศ
 • งานจะเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2564 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงาน World Expo ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์อันดับ 3 ของโลก รองจากกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุก 5 ปี ทั้งนี้ งาน “World Expo 2020 Dubai”  ภายใต้หัวข้อหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต : CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” นำเสนอนวัตกรรม ภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ได้แก่

 1. โอกาส (Opportunity)
 2. การขับเคลื่อน (Mobility)
 3. ความยั่งยืน (Sustainability)

 • ประวัติความเป็นมาของงานมหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป (World Expo)

เวิลด์ เอ็กซ์โป จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 100 ปีมาแล้วที่สหราชอาณาจักร โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2394 และได้กลายเป็นงานระดับนานาชาติที่จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพในหมู่ประเทศภาคีสมาชิกของสำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Expositions หรือ BIE) มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษาแก่สาธารณชน ด้วยการแสดงถึงนวัตกรรมล่าสุด ความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์

ทั้งนี้มีการระบุวัตถุประสงค์ของงานมหกรรมโลกนี้ ว่าจะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศโดยการสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกัน พร้อมเรียนรู้ความก้าวหน้า และพัฒนาการของศาสตร์แขนงต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรับฟังแนวคิด และชมโมเดลการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย ที่จะไปอวดศักยภาพในงานนิทรรศการระดับโลก Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ
 • ในงานมีอะไรน่าสนใจบ้าง

ภายในงานจะมีการจัดการแสดงสดสุดยิ่งใหญ่  จากศิลปินชื่อดังระดับโลก รวมถึงมีขบวนพาเหรด การจัดแสดงเทคโนโลยี การเฉลิมฉลองพิเศษและร้านอาหารมากกว่า 200 แห่งที่มาจากทั่วโลก

 • รู้จักงาน THAILAND PAVILION เมื่อไทยได้ร่วมงาน ‘นิทรรศการโลก’

ซึ่งเมื่อกล่าวถึง THAILAND PAVILION ในงาน World Expo ซึ่งเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานนิทรรศการโลกในปี 2020 ผ่านงานช้างอย่าง World Expo 2020 Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting Mind, Creating the Future” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยประเทศไทยเข้าร่วมในหัวข้อย่อย Mobility (การขับเคลื่อน) และได้กำหนดแนวคิดหลักในการจัดแสดงครั้งนี้ว่า “Mobility for the future” หรือ “การขับเคลื่อนสู่อนาคต”

ทั้งนี้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai โดยเลือกนำเสนอแนวคิด Mobility ที่เน้นไปที่การนำเสนอโอกาส และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาโอกาสสำหรับคนทุกกลุ่ม Mobility ยังหมายรวมถึง การคมนาคม การเดินทางและสำรวจ การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการเชื่อมต่อด้วยดิจิทัล

พิกัดที่ตั้งของงาน THAILAND PAVILION
 • นำเสนอประเทศไทยผ่านนโยบาย Digital Thailand 4.0

ทั้งนี้ในการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ประเทศไทยจึงนำเสนอให้เห็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศผ่านนโยบาย Digital Thailand 4.0 ส่งเสริมให้เมืองไทยเป็น Hub ของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การค้าและการลงทุน การเดินทางขนส่ง และพัฒนาประเทศไทยสู่จุดหมายการเดินทางของคนทั้งโลกอย่างแท้จริง

โดยได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดแสดงคือ Mobility for the future หรือ การขับเคลื่อนสู่อนาคต เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้คน องค์กร และประเทศ ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหลากมิติเพื่อแก้ปัญหา และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับอนาคต

แนวความคิดการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย มีการแสดงออกด้วยสัญลักษณ์อย่างไร ?

 • “สีทอง” เป็นสีเอกลักษณ์แห่งคุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย เป็นองค์ประกอบของอาคารเครื่องยอดต่างๆ แสดงออกถึงความสำคัญของอาคาร ผู้ออกแบบจึงนำสีทองมาเน้นเป็นจุดเด่นให้แก่ตัวอาคารแสดงประเทศไทย
 • “การไหว้” เป็นมารยาททางสังคมไทยอันงดงาม ซึ่งความหมายสำคัญที่สุด ที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก คือ การสวัสดี ที่หมายถึงการ “ยินดีต้อนรับ” สู่ “อาคารแสดงประเทศไทย” ผ่านการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร โดยมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งคล้ายคนประนมมือไหว้ สร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ของอาคาร นอกจากนี้รูปแบบซุ้มโค้งดังกล่าว ยังสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์งานสถาปัตยกรรมไทย อันได้แก่ ทรงจอมแห ลักษณะของพระปรางค์วัดอรุณ หรือจั่วของบ้านเรือนไทย
 • “พวงมาลัย” คือ พวงดอกไม้ที่เกิดจากการนำดอกไม้ ใบไม้ชนิดต่างๆ ที่มีกลิ่นหอม มาร้อยเรียงให้เป็นพวงดอกไม้ที่มีสีสันและองค์ประกอบที่อ่อนช้อย งดงาม ใช้ในโอกาสมงคล เช่น ไหว้พระ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และที่สำคัญใช้สำหรับการ “ต้อนรับ” และสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถรับรู้หรือสัมผัสได้เมื่อได้รับ “พวงมาลัย” คือ “กลิ่นหอม” จากดอกไม้ รูปแบบของการร้อยมาลัยจึงถูกนำมาใช้ในงานผนังตกแต่งของอาคาร เพื่อสร้างจินตภาพให้กับผู้เข้าชมอาคาร รับรู้ถึงกลิ่นหอมและรู้สึกถึง “กลิ่นไทย”

 

ด้วยองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้อาคารแสดงประเทศไทย สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างชัดเจน โดยภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ที่จะนำเสนอความเป็นไทยในมิติต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำมาปรับใช้เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งเป้าอาคารแสดงประเทศไทยจะมีผู้เข้าชม 10% หรือราว 2.5 ล้านคน จากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 25 ล้านคน

 

รวม PAVILION ของประเทศต่างๆ

WRITER

RELATED

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

โพลแนะ แกนนำอนาคตใหม่ ยอมรับคำตัดสินยุบพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่างทั่วประเทศ ในเรื่อง “เรื่องของ อนาคตใหม่” หลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคฯ 10 ปี และการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ…

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

รัฐยันไม่ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง สกัดแฟลชม็อบ ชี้เป็นสิทธิทำได้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการดูแลความสงบและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น ทาง พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้ออกมาตอบข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าว ว่า อาจจะเป็นไปได้ ที่จะมีการใช้กฎหมายพิเศษในการดูแลประชาชน…

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

เพื่อไทย แถลงไม่มีอำนาจเลือกผู้อภิปราย-จัดสรรเวลา

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง เกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยระบุ หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการพิเศษ…

รัฐบาล เผยไร้ข่าวสำคัญ ในวันที่ 2 มี.ค. หลังลือ “บิ๊กตู่” เตรียมแถลง

รัฐบาล เผยไร้ข่าวสำคัญ ในวันที่ 2 มี.ค. หลังลือ “บิ๊กตู่” เตรียมแถลง

จากกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ในวันที่ 2 มี.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกมาประกาศว่าจะมีข่าวใหญ่ในวันดังกล่าว จนทำให้เกิดกระแสความอยากรู้ว่าข่าวที่ว่าคืออะไรกันแน่ จะเป็นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่อย่างไรนั้น ล่าสุด นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี…

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มี.ค.63 : ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองทุกภาค อากาศร้อนกลางวัน

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มี.ค.63 : ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองทุกภาค อากาศร้อนกลางวัน

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงายสภาพอากาศโโยทั่วไปประจำวันที่ 2 มี.ค. 2563 พบว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง…

ธนาธร โพสต์ถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือ ย้ำแม้ไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะดูอยู่ห่าง ๆ

ธนาธร โพสต์ถึง ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เหลือ ย้ำแม้ไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะดูอยู่ห่าง ๆ

ธนาธร ฝากข้อความซึ้งถึงสมาชิก ส.ส. ที่เหลือ แต่เรื่องนี้มันพีคที่รูปประกอบ 18,742อ่าน 93 ธนาธร โพสต์ข้อความฝากถึง ส.ส. ที่เหลืออยู่ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ผมไปต่อด้วยไม่ได้ แต่จะเฝ้ามองให้กำลังใจตรงนี้ เมื่อวันที่ 1…