เสียงสะท้อนหลังเลื่อนปรับขึ้นภาษีบุหรี่อัตราเดียวไปอีก 1 ปี

มหาเถรสมาคม มีมติแจ้งทุกวัดทั่วประเทศติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ หากไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลขยายเวลาการปรับภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 40 ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากเป็นการเข้าข้างธุรกิจยาสูบ จึงเรียกร้องรัฐบาลแสดงความจริงใจปกป้องสุขภาพประชาชน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีผู้สูบบุหรี่ 10 ล้าน 7 แสนคน และป่วยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ 1 ล้านคน ข้อมูลในปี 2557 มีคนไทยที่ป่วยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 580,000 ครั้ง แต่ละครั้งเฉลี่ยอยู่โรงพยาบาล 6 วัน ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายมากกว่ารายได้จากธุรกิจยาสูบ

การเลื่อนปรับภาษีบุหรี่ ทำให้เสียโอกาสในการใช้เครื่องมือในการควบคุมยาสูบ จึงขอเรียกร้องรัฐบาลให้ชดเชยการเลื่อนการขึ้นภาษียาสูบครั้งนี้ ด้วยการแสดงความจริงใจในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบ เพราะหากฝ่ายธุรกิจยาสูบได้ สุขภาพของประชาชนก็จะเสีย

ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ให้ขยายเวลาการปรับภาษีบุหรี่เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 40 ออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลในเดือนตุลาคม ปี 2563 จากเดิมที่เห็นชอบเมื่อเดือนกันยายน ปี 2560 ให้ปรับอัตราภาษีบุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท คิดภาษีร้อยละ 20 และราคาเกิน 60 บาท คิดภาษีร้อยละ 40 โดยเปลี่ยนเป็นภาษีอัตราเดียวที่ร้อยละ 40

โดยให้เหตุผลว่าต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบุหรี่ขณะที่นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ.เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติรับทราบตามที่กรมควบคุมโรคมีหนังสือ กรณีข่าวการแจ้งความดำเนินคดีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากเจ้าอาวาสไม่จัดพื้นที่ทั้งหมดในวัด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560

กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือให้ศาสนสถานทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดของสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นเขตปลอดบุหรี่

สถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา ต้องมีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ติดแสดงไว้ให้เห็นโดยชัดเจน ต้องไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ หากเจ้าอาวาส หรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตาม ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

รวมถึงต้องแแจ้งเตือนว่า สถานที่นั้นเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งการควบคุม ดูแล ห้ามปราม เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ กรณีไม่ปฏิบัติตามต้องโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท และกรณีมีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้ มส.มีมติให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดต่อไป

WRITER