ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 10
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปิยพัชร์ ไกรกุล
ข้อความที่ 9
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สิตานัน เอกสัจจา
ข้อความที่ 8
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สิตานัน เอกสัจจา
ข้อความที่ 7
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สรินยา ขัติวงค์
ข้อความที่ 6
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณฐวร ปุณกานนท์
ข้อความที่ 5
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นิธิพจน์ เอกสัจจา
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุรศักดิ์ เอกสัจจา
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ขอพระองศ์จงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อังคาร พูนม่วง
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณฐวร ปุณกานนท์
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณฐวร ปุณกานนท์
ข้อความที่ 0
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ณฐวร ปุณกานนท์
ข้อความที่ -1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุชีรา เอกสัจจา
ข้อความที่ -2
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ จงทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสุรชัย นรรัตน์
ข้อความที่ -3
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางภัทราภรณ์ ด่านคอนสกุล
ข้อความที่ -4
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางรติมา อินทรปานนท์
ข้อความที่ -5
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางรติมา อินทรปานนท์
ข้อความที่ -6
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ทรงพล อริยสัจจะมงคล
ข้อความที่ -7
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายทนงศักดิ์ ฤกษ์ชัยศรี
ข้อความที่ -8
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เอกชัย ขจรศรีเพชร
ข้อความที่ -9
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายดวงจันทร์ บุญทา