ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 30
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสุธาสินี จุ้งลก
ข้อความที่ 29
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางอารีย์ ทุงยู
ข้อความที่ 28
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวศุภิสรักษ์ ทุงยู
ข้อความที่ 27
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พันอากาศตรีหญิง ยอดพธู ดีนา
ข้อความที่ 26
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรืออากาศโทหญิง กรณธ ธรรมปัญญา
ข้อความที่ 25
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พันตรีหญิง สายยุพา บุญญอารักษ์
ข้อความที่ 24
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือตรีหญิง ยุวดี ไทยมา ร.น.
ข้อความที่ 23
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.สำราญ ชาวเกาะ และครอบครัว
ข้อความที่ 22
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าสิบเอกหญิง เอื้องฟ้า เขียวคำสุข
ข้อความที่ 21
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าสิบเอกหญิง เขมจิรา อยู่สุภาพ
ข้อความที่ 20
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือตรีฉลอง ทุงยู
ข้อความที่ 19
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพรัเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือเอกหญิง สืบศีริ เทียนทอง
ข้อความที่ 18
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือตรีฉลอง ทุงยู
ข้อความที่ 17
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อัครวินท์ ชนะบูรณ์
ข้อความที่ 16
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัฐนพิน ศุภจันทร์ประภา
ข้อความที่ 15
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัฐนพิน ศุภจันทร์ประภา
ข้อความที่ 14
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัฐนพิน ศุภจันทร์ประภา
ข้อความที่ 13
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางเสาวลักษณ์ หรัญรัตน์
ข้อความที่ 12
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดช.ชาติอาชาไนย ชราศรี
ข้อความที่ 11
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี