ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 30
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.สุวรรณา ศรีสุข
ข้อความที่ 29
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว อัญชิสา กรุดเที่ยง
ข้อความที่ 28
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญเพคะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ชนะกานต์ สุริการ
ข้อความที่ 27
ถวายพระพร :  รักพ่อ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย จิรวัมน์ ประสพเนตร
ข้อความที่ 26
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเนตรนภา ผมนะรา
ข้อความที่ 25
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ตะวัน อภิชาติพงษ์
ข้อความที่ 24
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อินทนนท์ รุ่งเรืองรัตน์ชัย
ข้อความที่ 23
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วิวิศน์ ท่าห้อง
ข้อความที่ 22
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สุชาครีย์ พลธิแสง
ข้อความที่ 21
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ภากร อมรศักดิื
ข้อความที่ 20
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธนวัต ทาซ้าย
ข้อความที่ 19
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.กฤษราพร นาคีสังข์
ข้อความที่ 18
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.บุญสิตา พิศมัย
ข้อความที่ 17
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส. ปนัดดา สาดี
ข้อความที่ 16
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รุ่งนภา พลังเดช
ข้อความที่ 15
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ จ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุพัชชา มงคลเดชคุณ
ข้อความที่ 14
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พรนิภา กล้วยน้อย
ข้อความที่ 13
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอรอนงค์ เรืองพระยา
ข้อความที่ 12
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนกฤต พราหมโณ
ข้อความที่ 11
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ไตรภพ วงค์อุดม