ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 70
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.สุวรรณา ศรีสุข
ข้อความที่ 69
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว อัญชิสา กรุดเที่ยง
ข้อความที่ 68
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญเพคะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ชนะกานต์ สุริการ
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร :  รักพ่อ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย จิรวัมน์ ประสพเนตร
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเนตรนภา ผมนะรา
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ตะวัน อภิชาติพงษ์
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อินทนนท์ รุ่งเรืองรัตน์ชัย
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วิวิศน์ ท่าห้อง
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สุชาครีย์ พลธิแสง
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ภากร อมรศักดิื
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธนวัต ทาซ้าย
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.กฤษราพร นาคีสังข์
ข้อความที่ 58
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.บุญสิตา พิศมัย
ข้อความที่ 57
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส. ปนัดดา สาดี
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รุ่งนภา พลังเดช
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ จ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุพัชชา มงคลเดชคุณ
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พรนิภา กล้วยน้อย
ข้อความที่ 53
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอรอนงค์ เรืองพระยา
ข้อความที่ 52
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนกฤต พราหมโณ
ข้อความที่ 51
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ไตรภพ วงค์อุดม