ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 70
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว กาญชนก ผิวงาม
ข้อความที่ 69
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางพัชรา เหหาสุข
ข้อความที่ 68
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิงอรนุช บุญมี
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ชอัมรินทร์ คงมีสุข
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร :  หม่อมฉันสุชานรีถวายพระพรไพคะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุชานรี พัวพันธ์
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสุบิน จ้อยศรี
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสิรีธร ทองอาภรณ์
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ต.วิทยา เดือนแจ่ม
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายบุญช่วย ทองอาภรณ์
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร :  ขอไห้พระองค์ทรงเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญวรรณวิสาข์ โทวะดี
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจารุณี อินทเจียด
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายบุญช่วย ทองอาภรณ์
ข้อความที่ 58
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางศิรีวัลย์ ทองอาภรณ์
ข้อความที่ 57
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางธนวันต์ สัมมาพรต
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรรณี​ สุขแป้น
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางธนวันต์ สัมมาพรต
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนัศริน พรมเสน
ข้อความที่ 53
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวนัศริน พรมเสน
ข้อความที่ 52
ถวายพระพร :   ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อนุชาติ เขื่อนเพ็ชร
ข้อความที่ 51
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ครอบครัวยืนยง