ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 70
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวสุธาสินี จุ้งลก
ข้อความที่ 69
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางอารีย์ ทุงยู
ข้อความที่ 68
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวศุภิสรักษ์ ทุงยู
ข้อความที่ 67
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พันอากาศตรีหญิง ยอดพธู ดีนา
ข้อความที่ 66
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรืออากาศโทหญิง กรณธ ธรรมปัญญา
ข้อความที่ 65
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พันตรีหญิง สายยุพา บุญญอารักษ์
ข้อความที่ 64
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือตรีหญิง ยุวดี ไทยมา ร.น.
ข้อความที่ 63
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ร.ต.สำราญ ชาวเกาะ และครอบครัว
ข้อความที่ 62
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าสิบเอกหญิง เอื้องฟ้า เขียวคำสุข
ข้อความที่ 61
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จ่าสิบเอกหญิง เขมจิรา อยู่สุภาพ
ข้อความที่ 60
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือตรีฉลอง ทุงยู
ข้อความที่ 59
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพรัเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือเอกหญิง สืบศีริ เทียนทอง
ข้อความที่ 58
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เรือตรีฉลอง ทุงยู
ข้อความที่ 57
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อัครวินท์ ชนะบูรณ์
ข้อความที่ 56
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัฐนพิน ศุภจันทร์ประภา
ข้อความที่ 55
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัฐนพิน ศุภจันทร์ประภา
ข้อความที่ 54
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวณัฐนพิน ศุภจันทร์ประภา
ข้อความที่ 53
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางเสาวลักษณ์ หรัญรัตน์
ข้อความที่ 52
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดช.ชาติอาชาไนย ชราศรี
ข้อความที่ 51
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี