menu search

คำบูชาพระรัตนตรัย

schedule | บทสวดมนต์, คำบูชาพระรัตนตรัย, บทสวดมนต์

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

  • ข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่พระพุทธเจ้า

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

  • ข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่พระธรรมเจ้า

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

  • ข้าพเจ้าขอบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่พระสังฆเจ้า