เรื่องไฟฟ้าเรื่องง่ายๆ ดูแลจบครบตลอด 24 ชั่วโมง MEA Smart Service

เรื่องไฟฟ้าเรื่องง่ายๆ ดูแลจบครบตลอด 24 ชั่วโมง MEA Smart Service

MEASY บริการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัด หน่วยไฟฟ้า ตลอดจนการของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว