COVID-19 New Normal กรมการขนส่งทางบก ทำใบขับขี่ โควิด-19 ใบขับขี่

ทำใบขับขี่แบบ New Normal สร้างความมั่นใจแก่เจ้าของรถพร้อมกัน 8 มิถุนายนนี้

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ หรือจัดการใบขับขี่หลังคลายล็อกคาวน์ โดยทางกรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน รวมถึงประกาศโรงเรียนสอนขับรถอย่างเป็นทางการ พร้อมให้ผู้ใช้รถได้บริการจัดการใบขับขี่ในรูปแบบใหม่ 8 มิถุนายน 2563

ช่วงแรก เปิดให้บริการกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

 1. การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ใช้รถที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รวมถึงประกาศเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก

Thai driver license

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

 1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

DLT Smart Queue
แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับการให้บริการแบบ New Normal เพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือการกลับมาของโรครอบที่ 2 โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย

ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกนแบบไม่สัมผัส จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ

การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

อีกทั้งยังให้สำนักงานขนส่งที่มีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และตามวิถีใหม่ New Normal For Driving School โดยดูรายละเอียดได้ที่https://www.dlt.go.th/site/ltsb/

Thai driver license

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคได้มากยิ่งขึ้น

เครดิตข้อมูลและภาพประกอบโดย กรมการขนส่งทางบก

WRITER

RELATED

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

หมอพร้อม ออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จะทำการปลดล็อกให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนโควิดได้

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

โดยผลการตรวจหาสายพันธุ์ พบติดเชื้อในสายพันธุ์เดลตาทั้งหมด

รู้จัก “ขยะกำพร้า” ขยะที่ใครๆ ก็ไม่อยากได้

รู้จัก “ขยะกำพร้า” ขยะที่ใครๆ ก็ไม่อยากได้

ขยะกำพร้า คือนิยามของขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ “จัดการขยะในขั้นตอนกลางทาง” หรือขั้นตอนการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ปรับปรุงสภาพ

ศบค. พบคลัสเตอร์ระบาดใหม่ 6 จังหวัด คลัสเตอร์มัรกัส ติดโควิด 402 คน

ศบค. พบคลัสเตอร์ระบาดใหม่ 6 จังหวัด คลัสเตอร์มัรกัส ติดโควิด 402 คน

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,175 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 คน

จุฬาฯ พัฒนา “รถดมไว” คันแรกในไทย ใช้สุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​

จุฬาฯ พัฒนา “รถดมไว” คันแรกในไทย ใช้สุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​

รู้จัก “รถดมไว” ใช้สุนัขดมกลิ่น คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​ การทำงานของรถดมไว สุนัขมีความเสี่ยงติดเชื้อไหม

สมช. ย้ำ เอกชนหรือองค์กร ขอรับวัคซีนได้ เเต่ต้องอยู่เกณฑ์ เร่งด่วน

สมช. ย้ำ เอกชนหรือองค์กร ขอรับวัคซีนได้ เเต่ต้องอยู่เกณฑ์ เร่งด่วน

ไม่มีการกำหนดกรอบปริมาณที่จะสนับสนุนวัคซีนให้แต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่มี

ชลบุรี เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 187 ราย คลัสเตอร์ทั้งหมด 19 เเห่ง

ชลบุรี เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 187 ราย คลัสเตอร์ทั้งหมด 19 เเห่ง

นอกจากนี้ ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 511 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,061 ราย

ปลัด มท. สั่งยกเลิกหนังสือ จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ไทยเบฟฯ แล้ว

ปลัด มท. สั่งยกเลิกหนังสือ จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ไทยเบฟฯ แล้ว

ก่อนหน้านี้มีเอกสารคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยเบฟฯ