COVID-19 New Normal กรมการขนส่งทางบก ทำใบขับขี่ โควิด-19 ใบขับขี่

ทำใบขับขี่แบบ New Normal สร้างความมั่นใจแก่เจ้าของรถพร้อมกัน 8 มิถุนายนนี้

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่ หรือจัดการใบขับขี่หลังคลายล็อกคาวน์ โดยทางกรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน รวมถึงประกาศโรงเรียนสอนขับรถอย่างเป็นทางการ พร้อมให้ผู้ใช้รถได้บริการจัดการใบขับขี่ในรูปแบบใหม่ 8 มิถุนายน 2563

ช่วงแรก เปิดให้บริการกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

 1. การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ใช้รถที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รวมถึงประกาศเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก

Thai driver license

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

 1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

DLT Smart Queue
แอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับการให้บริการแบบ New Normal เพื่อลดความแออัดในสถานที่ราชการ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือการกลับมาของโรครอบที่ 2 โดยมีมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย

ตั้งแต่การจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการด้วยการจองคิวล่วงหน้าก่อนมาติดต่อราชการ การตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร โดยติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกนแบบไม่สัมผัส จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ

การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

อีกทั้งยังให้สำนักงานขนส่งที่มีโรงเรียนสอนขับรถอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และตามวิถีใหม่ New Normal For Driving School โดยดูรายละเอียดได้ที่https://www.dlt.go.th/site/ltsb/

Thai driver license

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคได้มากยิ่งขึ้น

เครดิตข้อมูลและภาพประกอบโดย กรมการขนส่งทางบก

WRITER

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 29 ก.ย.

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 29 ก.ย.

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่มีการระบาดรุนแรง สหรัฐฯ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 3.7 หมื่นราย รวมสะสม 7.16 ล้านราย หายป่วยสะสม 3.87 ล้านราย เสียชีวิตสะสม 2.04…

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 28 ก.ย.

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 28 ก.ย.

พบผู้ป่วยเพิ่ม 2.7 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสม 33 ล้านราย หายป่วยสะสม 22.85 ล้านคน เสียชีวิตสะสม 1 ล้านคน

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 25 ก.ย. 63

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 25 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 3 ราย (รายที่ 3,517 - 3,519) ผู้ป่วยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย คูเวต 1 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ

สถานการณ์โควิด-19 – 25 ก.ย.

สถานการณ์โควิด-19 – 25 ก.ย.

แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก ไม่พุ่งสูงเหมือนก่อนหน้านี้ แต่ยังคงอยู่ระดับที่มากอยู่ โดยยังพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันทรงตัวที่ราว 2- 3 แสนรายต่อวัน

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 24 ก.ย. 63

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 24 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 2 ราย (รายที่ 3,515 - 3,516) ผู้ป่วยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาด แบบมือโปร!

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก! ด้วย 5 เทคนิคเสกบ้านให้สะอาด แบบมือโปร!

5 เทคนิคง่าย ๆ ในการดูแลบ้านให้สะอาดแบบมือโปร เป็น “เซฟโซน” ที่อุ่นใจสำหรับทุกคนในครอบครัวมาให้ทุกคนหาทำกัน

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 23 ก.ย. 63

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 23 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 3 ราย (รายที่ 3,512 - 3,514) ผู้ป่วยมาจากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 23 ก.ย.

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก – 23 ก.ย.

พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2.98 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสม 31.45 ล้านราย หายป่วยแล้ว 21.58 ล้านราย และเสียชีวิตสะสม 9.67 แสนราย

รับมือส่งออก! จุรินทร์ นำพาณิชย์ จัด THAIFEX–ANUGA ASIA 2020 แบบ “The Hybrid Edition” นำอาหารไทยสู่ตลาดโลก พร้อมจับมือ 4 กระทรวง MOU มาตรฐานความปลอดภัยอาหารจากโควิด-19

รับมือส่งออก! จุรินทร์ นำพาณิชย์ จัด THAIFEX–ANUGA ASIA 2020 แบบ “The Hybrid Edition” นำอาหารไทยสู่ตลาดโลก พร้อมจับมือ 4 กระทรวง MOU มาตรฐานความปลอดภัยอาหารจากโควิด-19

22 กันยายน 2563 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจัดงานแสดงสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม THAIFEX–ANUGA ASIA 2020…