coronavirus COVID-19 ธนาคาร ผ่อน ผ่อนรถ สถาบันการเงิน สินเชื่อยานยนต์ ไวรัสโควิด-ไนน์ทีน ไวรัสโคโรนา

ธนาคาร-ลิสซิ่ง ร่วมปรับดอกเบี้ย ซับน้ำตาเจ้าของรถรถจากผลกระทบ COVID-19

คัดลอก URL แล้ว

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่นับวันทวีความรุนแรงช ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสการหารายได้อันเกิดจากการหยุดงานชั่วคราวหรือแม้แต่การกักตุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จนบางรายได้รับผลกระทบขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระต่าง ๆ ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้ออกมาตรการเยี่ยวยาลูกหนี้ในระบบ ด้วยการออกมาตรการในการผ่อนปรนชำระหนี้ ตั้งแต่การปรับเงื่อนไข การพักชำระจนถึงการปรับลดจำนวนชำระขั้นต่ำ หรือขยายระยะเวลาชำระค่างวดในด้านต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว

แน่นอนว่าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่กำลังผ่อนรถ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ จะได้รัยมาตรการเยี่ยวยาผ่อนปรนชำระหนี้ต่าง ๆ ตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้กำหนดเอาไว้ ประกอบไปด้วย

BOT th

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้แก่

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ธนาคารพาณิชย์ – สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
 • ผู้ให้บริการอื่นเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดอย่างน้อย 30 % ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 250,000 ส่วนสินเชื่อลีสซิ่ง มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ทางผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

Bank

สำหรับรายละเอียดของทางธนาคาร ประกอบไปด้วย

กสิกรไทย : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-888-8888

ไยพาณิชย์ : ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) ที่ประสงค์จะขอ เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0 2777 7777

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ :

 • รถจักรยานยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
 • รถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center  02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5

ทิสโก้ :

ด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้เลือกตามความประสงค์ลูกค้า ระหว่าง

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ
 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2080 6000 และ 0 2633 6000 กด 1

ธนชาต :

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ ที่ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1770

ไอซีบีซี (ไทย)​ :

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท

 • พักชำระหนี้ 3 – 6 เดือน หรือ
 • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 8100

Covid-19

โตโตย้า ลีสซิ่ง : 

โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ โดยได้มีการขยายความช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงได้ปรับขั้นตอนให้ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ของโตโยต้า ลีสซิ่ง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข
– สําหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดีและสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชําระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคําร้อง (กรณีค้างชําระเกิน 60 วัน ให้ชําระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
– การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชําระหนี้
– สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ tlt.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563 (จากเดิมยื่นคำขอผ่านออนไลน์ได้ถึง 31 มีนาคมนี้)

Covid-19

ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง : 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัส COVID-19 โดยลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเลื่อนระยะเวลาชำระค่างวดออกไปโดยมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.isuzuleasing.com

นอกจากนี้ยังมีค่ายรถอื่น ๆ ที่เปิดบริการลิสซิ่ง ที่ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ต้องผ่อนรถแต่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เครดิตข้อมูลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, โตโตย้า ลีสซิ่ง, ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง


แท็ก: AUTO , , , , , , , , ,
WRITER

RELATED

กรุงศรี ออโต้ ขนทัพนวัตกรรม พร้อมจัดสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าในงาน BIMS 2022

กรุงศรี ออโต้ ขนทัพนวัตกรรม พร้อมจัดสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าในงาน BIMS 2022

'กรุงศรี ออโต้' ขนทัพนวัตกรรม สร้างประสบการณ์ใหม่ที่มอเตอร์โชว์ 2022ชูสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้า รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% หรือเลือกแคมเปญขับฟรี 90 วัน

มาถึงไทยแล้ว… ระบบเดียวที่ตอบโจทย์ pain point หลักของคนไทย ทั้งโควิด pm2.5 บ้านอับ ภูมิแพ้ ตื่นมาเพลีย หรือแม้แต่สมาธิสั้น ที่ตอนนี้คิวรอติดตั้งยาวร่วมเดือน

มาถึงไทยแล้ว… ระบบเดียวที่ตอบโจทย์ pain point หลักของคนไทย ทั้งโควิด pm2.5 บ้านอับ ภูมิแพ้ ตื่นมาเพลีย หรือแม้แต่สมาธิสั้น ที่ตอนนี้คิวรอติดตั้งยาวร่วมเดือน

บริษัท แคพพลัส จำกัด เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “CAP+ รุ่น CAP200 ที่ช่วยเติม Fresh Air มาในบ้านเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีเติมอากาศบริสุทธิ์ ภายในคอนเซ็ปต์งาน “Safe House…

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกลาง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ตอกย้ำพันธสัญญา “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย” บริษัท…

รับมือโควิด! แพทย์ใหญ่ เปิด รพ.สนาม เตรียมรับสถานการณ์เตียงเต็ม โควิดระลอกใหม่

รับมือโควิด! แพทย์ใหญ่ เปิด รพ.สนาม เตรียมรับสถานการณ์เตียงเต็ม โควิดระลอกใหม่

ทีมแพทย์ รพ.ตำรวจ ปิดโรงยิม ผุดรพ.สนาม เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด โอมิครอนระบาด ในเดือนมกราคม 2565 กรณีเตียง โรงพยาบาล – hospitel รร.โซลทวิน เต็ม เมื่อวันที่…

Honda ส่งมอบชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ให้โรงพยาบาล 4 แห่งป้องกันโควิด-19

Honda ส่งมอบชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ให้โรงพยาบาล 4 แห่งป้องกันโควิด-19

ฮอนด้า เดินหน้าเป็นองค์กรสร้างสังคมปลอดมลพิษ สนับสนุนพนักงานลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน พร้อมส่งมอบชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกใส ให้โรงพยาบาล 4 แห่งป้องกันโควิด-19

สินเชื่อเพื่อคนมีรถแบบไหน ที่เหมาะสำหรับคุณ?

สินเชื่อเพื่อคนมีรถแบบไหน ที่เหมาะสำหรับคุณ?

"คาร์ ฟอร์ แคช” ผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อคนมีรถ ขอแนะนำสินเชื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เจ้าของรถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตนเอง

ภาวะมิสซี MIS – C อาการในเด็กหลังหายจาก COVID – 19 ภาวะอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย

ภาวะมิสซี MIS – C อาการในเด็กหลังหายจาก COVID – 19 ภาวะอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย

MIS-C ภาวะที่มีอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย พบว่ามีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ COVID-19

รู้ไว้ก่อนเตรียมตัวเข้างาน Motor Expo 2021

รู้ไว้ก่อนเตรียมตัวเข้างาน Motor Expo 2021

มหกรรมยานยนต์กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2564 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการยกระดับคุมเข้มสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผู้เข้าชมงานควรรู้

X