coronavirus COVID-19 ธนาคาร ผ่อน ผ่อนรถ สถาบันการเงิน สินเชื่อยานยนต์ ไวรัสโควิด-ไนน์ทีน ไวรัสโคโรนา

ธนาคาร-ลิสซิ่ง ร่วมปรับดอกเบี้ย ซับน้ำตาเจ้าของรถรถจากผลกระทบ COVID-19

คัดลอก URL แล้ว

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่นับวันทวีความรุนแรงช ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวมไปถึงการสูญเสียโอกาสการหารายได้อันเกิดจากการหยุดงานชั่วคราวหรือแม้แต่การกักตุนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จนบางรายได้รับผลกระทบขาดสภาพคล่องในการผ่อนชำระต่าง ๆ ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้ออกมาตรการเยี่ยวยาลูกหนี้ในระบบ ด้วยการออกมาตรการในการผ่อนปรนชำระหนี้ ตั้งแต่การปรับเงื่อนไข การพักชำระจนถึงการปรับลดจำนวนชำระขั้นต่ำ หรือขยายระยะเวลาชำระค่างวดในด้านต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว

แน่นอนว่าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่กำลังผ่อนรถ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ จะได้รัยมาตรการเยี่ยวยาผ่อนปรนชำระหนี้ต่าง ๆ ตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินได้กำหนดเอาไว้ ประกอบไปด้วย

BOT th

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง รวมถึงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้แก่

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

 • ธนาคารพาณิชย์ – สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
 • ผู้ให้บริการอื่นเลือกดำเนินการระหว่างเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือลดค่างวดอย่างน้อย 30 % ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 250,000 ส่วนสินเชื่อลีสซิ่ง มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ทางผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่าง

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน

Bank

สำหรับรายละเอียดของทางธนาคาร ประกอบไปด้วย

กสิกรไทย : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center : 02-888-8888

ไยพาณิชย์ : ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท) ที่ประสงค์จะขอ เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0 2777 7777

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ :

 • รถจักรยานยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
 • รถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
 • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center  02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5

ทิสโก้ :

ด้านสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้เลือกตามความประสงค์ลูกค้า ระหว่าง

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ
 • พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2080 6000 และ 0 2633 6000 กด 1

ธนชาต :

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ ที่ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1770

ไอซีบีซี (ไทย)​ :

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท

 • พักชำระหนี้ 3 – 6 เดือน หรือ
 • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2876 7200 กด 1 และ 0 2626 8100

Covid-19

โตโตย้า ลีสซิ่ง : 

โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ โดยได้มีการขยายความช่วยเหลือลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงได้ปรับขั้นตอนให้ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ของโตโยต้า ลีสซิ่ง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข
– สําหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดีและสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชําระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคําร้อง (กรณีค้างชําระเกิน 60 วัน ให้ชําระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
– การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชําระหนี้
– สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ tlt.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563 (จากเดิมยื่นคำขอผ่านออนไลน์ได้ถึง 31 มีนาคมนี้)

Covid-19

ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง : 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ไวรัส COVID-19 โดยลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเลื่อนระยะเวลาชำระค่างวดออกไปโดยมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.isuzuleasing.com

นอกจากนี้ยังมีค่ายรถอื่น ๆ ที่เปิดบริการลิสซิ่ง ที่ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ต้องผ่อนรถแต่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เครดิตข้อมูลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, โตโตย้า ลีสซิ่ง, ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง


แท็ก: AUTO , , , , , , , , ,
WRITER

RELATED

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เดินหน้ามอบความช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19 ในสังคมไทยต่อเนื่อง

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เดินหน้ามอบความช่วยเหลือสู้ภัยโควิด-19 ในสังคมไทยต่อเนื่อง

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก 2,000 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิแพทย์ชนบท และโรงพยาบาลในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงทั่วประเทศ

“รศ.ญาณเดช ทองสิมา” : ภารกิจพัฒนา “ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ยังไปต่อไม่รอใคร

“รศ.ญาณเดช ทองสิมา” : ภารกิจพัฒนา “ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ยังไปต่อไม่รอใคร

กว่า 40 ปีที่ผ่านมากับการเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาย่านถนนพระรามที่ 2 จากทุ่งนาร้างดงปรือ ที่ว่างเปล่า จนกลายเป็นเมืองบริวารทิศตะวันตกของมหานครที่มีครบทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และที่สำคัญ คือ การพัฒนาสังคมสุขภาพ ที่มีโรงพยาบาลนครธนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการทั้งการรักษา การป้องกันโรค…

Nissan เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

Nissan เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการป้องกันพนักงานในโรงงานและชุมชนจากการติดเชื้อโควิด-19

Michelin ร่วมสมทบทุน บริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับทีมแพทย์

Michelin ร่วมสมทบทุน บริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับทีมแพทย์

‘มิชลิน’ ร่วมสมทบทุนและบริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตเป็นชุด PPE มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สีแดงเข้ม

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 คืออะไร เหมาะกับใคร? นวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยเฉพาะ

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

CARRO มอบรถกระบะ คุ้มค่า ราคาดี หลังคลายล็อคมาตรการวิกฤตโควิด-19

คาร์โร ร่วมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีรถกระบะคุณภาพดีได้ต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจหลังการคลายล็อคดาวน์ กับ โปรโมชั่นออกรถฟรี! มีเงินเหลือ ตลอดเดือนกันยายนนี้

AAS จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถถึงหน้าบ้าน

AAS จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถถึงหน้าบ้าน

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จัดแคมเปญ Test Drive from Home & Delivery at Home ทดลองขับรถหรูได้แบบไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

นิสสัน ประเทศไทย ผ่อนผันนโยบายการรับประกันรถยนต์และการบำรุงรักษาตามระยะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารถยนต์นิสสัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

X